Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp2.andrychow.eu.

Data publikacji strony internetowej: 19.09.2018
Data publikacji aktualizacji: 28.01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;

- Do filmów i niektórych obrazów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja;

- Struktura nagłówkowa może posiadać błędy;

- Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety;

- Na stronie są linki, które nie zawierają treści;

- W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny;

- W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;

- Mogą występować błędy kodu HTML i CSS;

- Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-28

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności pani Krystyna Ochmanek, kochmanek@sp2.andrychow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 875 22 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Główna siedziba

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Dąbrowskiego 2 i ul. Daszyńskiego 14, 34-120 Andrychów jest trzykondygnacyjnym budynkiem bez podjazdów przystosowanych dla wózków inwalidzkich oraz trzema wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.


realizacja strony internetowej - weboski