Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

REGULAMIN

ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ANDRYCHOWIE


1. Świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie jest bezpłatna, czynna w godzinach od 7.00 do 16.00. W tych godzinach świetlica szkolna bierze pełną odpowiedzialność za przebywające w niej dzieci.

2. W przyjęciu do świetlicy pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących. W przypadku ogłoszenia strefy żółtej lub czerwonej na terenie powiatu, pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy będą miały dzieci Rodziców – pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19.

3. Dzieci nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy ! O każdym wyjściu/pojedynczo/muszą poinformować wychowawcę świetlicy.

4. Dzieci z klas I – III odprowadzane są po zakończeniu zajęć do świetlicy przez wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego ich ostatnią lekcję.

5. Dziecko, które po lekcjach nie dotarło do świetlicy, nie podlega opiece wychowawcy.

6. Dzieci są odbierane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych i inne osoby upoważnione (wpisane do Karty Zgłoszenia).

7. Wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w świetlicy szkolnej (np.: smartfony telefony itp.).Prosimy, aby dzieci nie przynosiły wartościowych przedmiotów.

8. Za zniszczenie przez dziecko gier, zabawek lub innego wyposażenia świetlicy, materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

9. Wychowawcy świetlicy na bieżąco współpracują z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

10.W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci) wychowawcy świetlicy powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów.

11.Uczeń nagminnie łamiący zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej może zostać czasowo zawieszony z możliwości korzystania ze świetlicy, a w skrajnych przypadkach skreślony z listy wychowanków.

12.Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii Covid-19.

13.Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów dziecka (karta zgłoszenia do pobrania w świetlicy lub na stronie internetowej szkoły).

UWAGA: karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2021-22.pdf

NAGRODY I KARY

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
1. pochwały ustnej,
2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
3. nagrody rzeczowej,
4. dyplomu.

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
1. upomnienie ustne i ostrzeżenie w obecności grupy,
2. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym
zachowaniu,
3. czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy,
4. skreślenie z listy wychowanków świetlicy.

realizacja strony internetowej - weboski